ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

เพื่อจัดสร้างอาคารผลิตน้ำดื่มนักเรียนและลานคอนกรีตอเนกประสงค์

ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่
ชื่อบัญชี โรงเรียนนารีรัตน์ ๑๐๑ ปี
เลขบัญชี 506-3-12632-4
ข้อมูลผู้ร่วมทำบุญ
*
*
*
*
*
*
*
*
Cinque Terre

*จำนวน 1,000 บาทขึ้นไป
ไม่รับใบเสร็จรับเงิน
ขอรับใบเสร็จรับเงิน

ใช้ชื่อเดียวกันกับผู้โอนเงิน
*
*
*
*
*
*
*
*
*
 
*

นโยบายการคุ้มครองสิทธิ์ข้อมูลส่วนบุคคล

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านโดยสังเขปดังนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผล ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงาน ของเว็บไซด์ ของโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ซึ่งโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่จะให้ความคุ้มครองความลับ ดังกล่าวอย่างดีที่สุด อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัย ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้ บริการของเว็บไซด์ ของโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ แต่ละเว็บไซด์โดยเคร่งครัด ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ถูกจารกรรมโดยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (hack)หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุ ดังกล่าวทั้งหมด

ผู้เข้าร่วมพึงต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

  • ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์ และราชวงศ์ เป็นอันขาด
  • ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว เกินกว่าที่บันทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
  • ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางลามก อนาจาร
  • ห้ามเสนอข้อความอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่น โดยไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน
  • ห้ามเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น โดยมูลแห่งความขัดแย้งดังกล่าว ไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นโดยเสรีเช่นวิญญูชน พึงกระทำ
  • ห้ามเสนอข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา
  • ห้ามใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณะชนเข้าใจผิด และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
  • ห้ามเสนอข้อความอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างสถาบันการศึกษา หรือระหว่างสังคมใดๆ
  • ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น เบอร์เพจ, e-mail address หรือหมายเลขโทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเบอร์เพจหรือโทรศัพท์ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีโอกาสผิดพลาดคลาดเคลื่อน และเป็นสื่อที่สามารถใช้ในการกลั่นแกล้งได้ง่ายกว่าชนิดอื่น สำนักงานประกันสังคมจึงไม่มีวัตถุประสงค์ในการเป็นสื่อกลางในการนำเสนอ
  • ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม หากพบการกระทำดังกล่าว ทางโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ขอสงวนสิทธิใน ลบความคิดเห็น หรือระงับการให้บริการท่าน โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆและไม่แจ้งล่วงหน้า
ยอมรับข้อตกลงในการบริการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
1. นายณัฐพงศ์  รอดทุกข์  089-8542907
2. นางรัตนา  ทิพย์วังเมฆ  088-2609997
3. นางลลิตตา สุปินะ 088-4082478

พัฒนาโดย ครูวรเทพ วันกาล