รายชื่อทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

เพื่อจัดสร้างอาคารผลิตน้ำดื่มนักเรียนและลานคอนกรีตอเนกประสงค์

รายละเอียด
ชื่อ - สกุล
จำนวนเงิน
นางสาวจินตนา อินบุญรอด
500
นายสนิท ธิราช
500.-
นายธนากร เล้าสกุล
2000
นายสวัสดิ์ ใจตุรงค์
1,000
นายภูสิต อัคคพาณิชย์กุล
1000

จำนวน : หน้า : Next>>

หน้าหลัก